Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі.

Тема 6. Представництво в цивільному процесі.

1. Поняття, значення, особливості представництва в цивільному процесі.

2. Види представництва:

а) за ступенем обов’язковості;

б) за підставою виникнення;

в) за ознаками осіб, в інтересах яких здійснюється представництво.

3. Особи, які можуть бути представниками в суді.

4. Процесуально – правове становище представника в цивільному процесі.

Література

Нормативні акти:

1. Конституція України // Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. Офіційне видання. – К.: Українська правнича фундація, 1996. – 64 с.

2. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний текст. - К.: Атіка, 2013. – 160с.

3. Закон України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" Верховна Рада України;Закон від 05.07.2012 № 5076-VI

4. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про практику застосування судом процесуального законодавства Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. при розгляді цивільних справ по першій інстанції" від 25 грудня 1992 р. № 13. // Збірник постанов Верховного Суду України. – К.: Правнича фундація, 1995. – Ч.1.

Спеціальна література:

1. Адвокаты и представители в гражданском процессе. – М.: Изд-во «Приор», 2001. – 256с.

2. Біженова Б.М. Спеціалізовані адвокати в Німеччині // ВАаІ. – 2005. – Вип.1 – С.76-82.

3. Викут М.А. О правовой природе участия судебных представителей по гражданским делам. Основы гражданского законодательства и Основы гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных республик. - Саратов. - 1980. – 76с.

4. Ильинская И.М., Лесницкая Я.Ф. Судебное представительство в гражданском процессе. - М.: Юрид. лит., 1964. – 163с.

5. Ковтун Л. Представництво в цивільному процесі: окремі проблеми // Право України. – 2004. - № 1. – С. 139-143.

6. Розенберг Я.А. Представительство в советском гражданском процессе Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі.. – Рига: Зинатне, 1974. – 174с.

7. Святоцька В. Адвокатура в Україні за магдебурзьким правом. // Право України. – 2006. - № 7. – С. 125-126.

8. Хабібуллін В. Допит адвоката як свідка // Право України. – 2006. - № 5. – С. 95-97.

9. Рабінович П. Вільний вибір захисника своїх прав ( проблеми офіційної інтеграції статті 59 Конституції України// Право України.- 2013.- №3-4.- С.376-384.

10. Чепкова Н. Співвідношення судового захисту публічних інтересів з максимізацією державних благ // Право України.-2013-№ 3-4.- С.459-465.

11. Дудаш Т. Пілотні рішення Європейського суду з прав людини як інструмент розв’язання структурних проблем правових систем і [захист прав людини і громадянина]// Т.Дудаш// Право України.- 2013.- № 6.- С. 208-220.

12. Халатов С.А. Представительство в гражданском и арбитражном процессе. – М.: Изд-во «Норма», 2002. – 208 с.

13. Шерстюк В.М Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі.. Представительство в суде // Учебник гражданского процесса. Для студ. юрид. вузов и фак. / Под ред. М.К. Треушникова. – М.: Очерк, 1996. – 480с.

14. Шерстюк В.М. Судебное представительство по гражданским делам. – М. - 1984.

15. Штефан М.Й. и др. Представительство граждан в суде. – Киев: Лыбидь, 1991. – 231с.

16. Штефан М.Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підручник для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. – К.: Концерн „Видавничий Дім Ін Юре”, 2005. – 624с.

17.Цивільний процес України: академічний курс: підручник. К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ, 2009 – 848с.17.Фурса С.Я., Фурса Є.І. Адвокат у цивільному процесі: Науково – практичний посібник. – К.: Видавець Фурса С.Я.: КНТ Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі., 2006. – 448с.

18. Антонюк О. Право на батьківство / О. Антонюк // Право України. – 20143. – № 10. – С. 126-143.

1. Бевз Г. Охорона і захист дитини в умовах сучасного права : погляд психолога / Г. Бевз // Право України. – 2014 - 3. – № 10. – С. 152-159.

2. Шрамко Ю. Правова допомога як умова реалізації прав і свобод людини / Ю. Шрамко // Право України. – 2014. – № 6. – С. 208-215.

3.

Задача №1. До районного суду з позовом звернулися батьки неповнолітнього Сьоміна О. (16 років) до ВАТ „Містбуд” з вимогою про проведення розрахунку у зв’язку із звільненням з роботи їх сина (закінчення терміну трудового контракту). В судовому засіданні від імені ВАТ „Містбуд” взяв участь директор Гордієнко М., який на підтвердження своїх повноважень пред’явив довіреність підписану головним інженером Васюч Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. С. і з прикладеною печаткою підприємства.

Неповнолітній Сьомін О. заявив в суді, що він вправі захищати в суді свої права та інтереси особисто, оскільки він вправі укладати трудовий договір і самостійно розпоряджатися отриманим заробітком.

Яку відповідь належить дати судді?

Проаналізуйте наведену ситуацію і визначте сторони, представників по справі.

Задача №2. До районного суду звернулася з позовною заявою Селезньова М. до Кострова І. про встановлення батьківства і стягнення аліментів на дочку Ольгу (3 роки).

Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви за п.2, ч.3. ст.121 ЦПК України мотивуючи це тим, що Селезньова є неповнолітньою (17 років) і оскільки не була одружена, то не має повної Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. дієздатності, а значить повинна брати участь в суді через представника. Суддя також порадив їй звернутися до адвоката.

Прокоментуйте дії судді з точки зору відповідності їх діючому законодавству.

Дайте правильну відповідь.

Задача №3. У справі про відшкодування шкоди завданої громадянам Співак М.; Желєзняк О. неповнолітнім Сахно В., батьки неповнолітнього, на вимогу судді посвідчити свої повноваження як законних представників заявили, що вони не повинні цього робити, оскільки вони згідно з сімейним законодавством є законними представниками своїх дітей на основі факту родинних відносин і можуть здійснювати свої функції без особистих на те повноважень. Але суддя пояснив, що це положення стосується інших відносин, а Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. не відносин у цивільному судочинстві. А тому згідно з ст.42 ЦПК батьки зобов’язані представляти у суд документи, що посвідчують їх повноваження.

Проаналізуйте ситуацію.

Чи обґрунтовані вимоги співвідповідачів?

Чи правильну відповідь дав суд?

Вирішить ситуацію.

Задача №4. Саричев за договором підряду зобов’язувався виготовити для підприємства „Металіст” плакати. Вартість роботи була визначена у розмірі 900 грв. Однак, після того, як плакати були виготовлені, замовник оплатив Саричеву лише 600 грв., посилаючись на низьку якість виконаної роботи. Саричев пред’явив позов до підприємства „Металіст” про стягнення 300 грв. Оскільки позивач під час розгляду справи знаходився на стаціонарному лікуванні, він уповноважив на Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. ведення справи в суді свою дружину – Саричеву, видавши їй довіреність, посвідчену головним лікарем лікарні, в якій знаходиться Саричев. У якості представника відповідача у судове засідання з’явився юрисконсульт підприємства „Металіст”, який пред’явив судові своє службове посвідчення.

Чи належним чином оформлені повноваження представників?

Як повинен поступити суд?

Задача №5. Під час розгляду справи за позовом Бутенко до ЗАТ „М’ясопродукт” про поновлення на роботі та стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу від імені відповідача взяв участь юрисконсульт. Він подав до суду довіреність наступного змісту:

Довіреність

Видано юрисконсульту ЗАТ „М’ясопродукт” Фролову С.О. в тому, що йому доручається бути відповідачем по Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. цивільній справі про поновлення на роботі Бутенко.

Печатка Підпис головного

ЗАТ „М’ясопродукт” інженера ЗАТ „М’ясопродукт”

Чи правильно оформлено довіреність?

Складіть власну довіреність по даній ситуації.

Задача №6. Беручи участь у справі, адвокат, подав до суду ордер юридичної консультації; голова колективного сільськогосподарського підприємства – довіреність, підписану заступником і головбухом; Григоренко за позовом своєї дружини – свідоцтво про шлюб; Самофалов у справі своїх дітей 19 і 12 років – свідоцтво про їх народження; Горнобай у справі недієздатної племінниці – довідку ЖРЕПу, що він її дядько; Вернигора у справі свого батька – своє свідоцтво про народження; Перекат по справі селянського господарства – довідку сільради, що він старший в сім’ї; Завадський Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. у справі сільради про стягнення недоїмки по оподаткуванню – депутатське посвідчення.

Кого суд має право за цими документами допустити до участі в справі?

Визначіть вид представництва.

Які документи стверджують повноваження представників?

Задача №7. Позивач по справі про поділ житлового будинку Дмитренко вирішив запросити для захисту своїх прав як представника адвоката Мішина і надати йому всіх повноважень, передбачених ст.44 ЦПК України.

Як необхідно документально оформити такі повноваження?

Задача №8. Районним судом розглядалася цивільна справа за позовом Понича до Галушки про право власності на будинок. У судовому засіданні відповідач заявив клопотання про допуск до участі у справі свого представника, оскільки хворіє і не має Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. можливості особисто брати участь у розгляді справи.

Суддя відмовив у задоволенні клопотання на підставі того, що представник не має юридичної освіти і не подав но­таріально засвідченого доручення.

Чи відповідають дії судді чинному законодавству?

Задача №9. Стежко дав у позику своєму сусідові Шкурову 1300 грн. У зв'язку з тим, що Шкуров не повернув борг у строк. Стежко звернувся до суду з позовом про стягнення за­боргованої суми. Ведення справи він доручив Кречету, видав йому доручення за таким змістом: "Я, Стежко 1.1., доручаю Кречету А.П. ведення у суді справи про стягнення зі Шкурова С.М. 1300 грн." У судовому засіданні відповідач заявив Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі., що борг він повністю повернув, у підтвердження чого подав розписку, надану Стежком. На цій підставі представник пози­вача Кречет відмовився від позову. Суд постановив ухвалу про при­йняття відмови від позову і припинення провадження у справі.

Чи законні дії суду? Визначте повноваження предста­вника.

Задача №10. Тесленко Г. подала позов на Тесленка К, про стяг­нення аліментів на неповнолітнього сина. Суд установив, що Тесленко Г. не досягла 18 років, зупинив провадження у справі і визнав за необхідне призначити їй представника для ведення справи.

Чи правильне рішення суду? Визначте процесуальне становище Тесленко. Яким повинно бути рішення суду, якщо мати перебувала з відповідачем у Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. фактичних шлюбних сто­сунках і подала позов про встановлення батьківства і стяг­нення аліментів?

Задача №11. Коркошко одружився з Ракитянською. Орган опіки і піклування подав позов про визнання шлюбу недійсним, оскільки Ракитянська у судовому порядку була визнана недіє­здатною внаслідок душевної хвороби. Опікуном Ракитянської була призначена її мати - Федорова, яка приховала цей факт від Коркошка. Суддя відмовив у прийнятті позовної заяви, посилаючись на те, що позов може бути поданий не до Ракитянської, а до її законного представника - Федорової.

Чи правильні дії судді?

Задача №12. У розгляді справи за позовом Овсієнка на Кононенко про поділ будинку, що є їх Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. спільною власністю, брав участь адвокат Михайленко. У судовому засіданні позивач був відсутнім. Михайленко від імені Овсієнка уклав мирову угоду з Кононенко, яка була визнана суддею.

Овсієнко подав апеляційну скаргу, зазначивши, що ад­вокат уклав мирову угоду всупереч його бажанню.

Чи законні дії суду? Чи обґрунтована скарга позивача? Як оформлюються повноваження адвоката на ведення справи в суді?

Задача №13. Завод "Електроапаратура" пред’явив позов на Старченка про стягнення 900 грн. за заподіяну матеріальну шкоду. У судове засідання з'явився директор закладу. Оскільки дирек­тор не подав доручення, суд не допустив його до участі у справі і слухання справи відклав. Наступного разу директор подав Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. у суд доручення на ведення справи за підписом свого заступника. Суд знову не допустив його до участі у справі, за­значивши в ухвалі, що заступник директора не вправі уповно­важити свого керівника на ведення справи.

Чи правильні дії суду? Чи може керівник представляти. і захищати інтереси свого підприємства в суді? Як оформлю­ються його повноваження?

Задача №14. Жижко видав доручення на ведення справи адво­кату Чиркавому у зв'язку з відрядженням. Однак він прибув у судове засідання. Відповідач заявив клопотання про недопу­щення Жижка до участі у справі, оскільки це доручено його адвокату Чиркавому. Суд відмовив у задоволенні клопотання. У касаційній Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі. скарзі відповідач зазначив, що суд порушив його права на захист, оскільки на стороні позивача виступили дві особи, а він захищався один.

Чи правильні дії суду? Чи обґрунтовані доводи відпо­відача?


documentapepxkj.html
documentapeqeur.html
documentapeqmez.html
documentapeqtph.html
documentaperazp.html
Документ Література. Тема 6. Представництво в цивільному процесі.