Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).

Апаратура цифрової СРЦ (ЦСРЦ) призначена для виявлення сигналів, відбитих від рухомих цілей, на фоні відбиттів від місцевих предметів, дипольних відбивачів і метеоутворень, а також для подавлення несинхронних імпульсних завад.

Апаратура забезпечує роздільну обробку сигналів п'яти прийомних каналів за допомогою п'яти однотипних блоків 39КМ01. На входи кожного блоку надходять сигнали з приймача ПРС-5М: сигнали ЕА після амплітудного детектування, сигнали на проміжній частоті fпр з ППЧ і опорна напруга на проміжній частоті fоп від когерентного гетеродина.

В апаратурі виробляється роздільна обробка сигналів в амплітудному і когерентному каналах.

У когерентному каналі здійснюється фазове детектування сигналів fпр за допомогою опорної Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). напруги fоп. З метою усунення сліпих фаз і зменшення перекручування пачки луна-сигналів фазове детектування і подальша обробка в когерентному каналі здійснюється в двох квадратурних каналах. Квадратурність забезпечується зсувом фази опорної напруги на 90°. На виході фазового детектора мають місце відеосигнали, промодульовані по амплітуді доплерівскою частотою.

Для зменшення впливу сліпих швидкостей у режимі запуску «Редкий II» використовується шестиперіодна вобуляція частоти повторення, а в режимі «Частый» – двоперіодна вобуляція.

Ці сигнали далі піддаються дворазовому черезперіодному відніманню в кожному квадратурному каналі в цифрових пристроях, у результаті якого подавлюються сигнали, відбиті від нерухомих і малорухомих об'єктів, і виділяються сигнали рухомих цілей. Обробка в когерентному каналі закінчується Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). об'єднанням сигналів двох квадратурних каналів у єдиний сигнал ЕКвідн.

В амплітудному каналі здійснюється подавлення несинхронних завад за допомогою фільтра НІЗ. З виходу фільтра НІЗ сигнали ЕАфіл видаються на вихід апаратури. Крім того, у фільтрі НІЗ формуються імпульси бланка несинхронних завад, якими здійснюється бланкування несинхронних завад у когерентному каналі. Таким чином, в апаратурі забезпечується захист від НІЗ як в амплітудному, так і в когерентному каналі.

3. Пульт управління РЛС П-18 (5Н84А). Органи управління та їх призначення.

БІЛЕТ № 19

1. Захист технічних засобів передачі, обробки, збереження та відображення інформації від

несанкціонованого доступу на об’єкти електронно-обчислювальної техніки та розвідки побічних Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). електромагнітних випромінювань.

Захист технічних засобів передачі, обробки, збереження та відображення інформаціївід

несанкціонованого доступу досягається проведенням організаційних заходів та застосуванням апаратурних, програмних і криптографічних засобів.

Організаційні заходи:

- призначення ступеня таємності інформації;

- - встановлення певного порядку доступу до інформації посадових осіб;

- - надійне зберігання інформаційних масивів.

Апаратурні методи:

- спеціальні пристрої для вмикання терміналів;

- схеми аварійного знищення інформації:

- сигналізація при спробі проникнення на об’єкт ЕОТ.

Програмні методи:

- ідентифікація абонентів;

- ідентифікація терміналів абонентів:

- визначення прав доступу абонентів.Криптографічні методи:

- шифрування накопиченої інформації;

- шифрування циркулюючої інформації.

2. Принципи вимірювання координат цілей в РЛС 19Ж6 (П-37).

Вимір дальності цілей здійснюється імпульсним методом за часом запізнювання луна-сигналів відносно зондуючих. Вимір Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). азимута здійснюється одноканальним методом по центру пачки луна-сигналів, отриманої за рахунок опромінення цілі в декількох періодах проходження при обертанні діаграми спрямованості антени (по середині відмітки від цілі на екрані ІКО). Вимір координат здійснюється оператором ручним (візуальним) методом по екрану ІКО шляхом інтерполяції середини відмітки від цілі щодо масштабних відміток дальності й азимута, відображуваних на екрані.

Вимір азимута постановників активних завад здійснюється по середині сектора засвічування індикатора завадою. Для полегшення знаходження середини сектора засвічування в пеленгаційній приставці П-1 здійснюється зменшення посилення в тракті УПЧ наприкінці дистанції. Це зменшення посилення здійснюється за пилоподібним законом з мінімумом посилення Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). наприкінці дистанції. У результаті на екрані ІКО сектор засвічування завадою до краю екрана зменшується практично до нуля і набуває виду стрілки. По вістрю стрілки визначається азимут постановника завад.

3. Військовий ремонт РЕТ РТВ. Система ремонту РЕТ. Середній (профілактичний) ремонт РЕТ.

Ремонт - це комплекс робіт по відновлюванню й підтримці справності або працездатності зразка ОВТ.

Заводський ремонт - ремонт зразка ОВТ на ремонтному підприємстві МО або заводі промисловості, при передачі (здачі) на які зразок знімається з експлуатації.

Військовий ремонт - ремонт зразка ОВТ в місцях розміщення або базуванні частин, або розташування несправних ОВТ, силами і засобами частин (рухомими ремонтними або ремонтно-відновлювальними підрозділами), а також Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). бригадами ремонтних підприємств МО і (або) заводів промисловості.

Військовий ремонт в воєнний час, як правило, буде проводитися в польових умовах, силами ремонтних органів частин, з`єднань, а також ремонтно-відновлювальними підрозділами (частинами), які входять до складу ремонтно-відновлювальних баз армійського корпусу, оперативного командування.

Відповідно до Державного стандарту під системою ремонту розуміється сукупність взаємозв`язаних зразків ОВТ, засобів їх ремонту, виконавців і документації, взаємодія яких відбувається відповідно до завдань кожного виду ремонту.

В мирний час середній, капітальний, регламентований ремонти є плановими.

Середній ремонт проводиться з метою відновлення справності і часткове відновлення ресурсу ОВТ (на 60-70%) з заміною або відновленням складових частин обмеженої номенклатури Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37)..

Проводиться при отриманні середніх бойових пошкоджень, усунення яких передбачено НТД при СР, або після закінчення установленого міжремонтного ресурсу. В мирний час СР проводиться РВБ АК (ремонтно відновлювальними бригадами армійських корпусів), в воєнний час РВБ АК, РВБ ОК (оперативних командувань).

БІЛЕТ № 20

1. Загальні положення з організації та несення бойового чергування в РТВ ПС ЗС України.

Завдання чергових сил. Ступені бойової готовності чергових сил РТВ при несенні бойового чергування.

РТВ ПС ЗС України знаходяться в постійній бойовій готовності. Вони і вмирний час несуть бойове чергування. Для організації бойового чергування встановлюються ступені бойової готовності.

Основними задачами чергового бойового розрахунку є Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).:

-керівництво черговими силами;

- своєчасне приведення військ у вищі ступені бойової готовності;

- забезпечення польотів і перельотів своєї авіації.

Для КП радіотехнічних з¢єднань, частин та підрозділів встановлюються два ступені бойової готовності №1 і №2, а для радіотехнічних підрозділів -три ступені бойової готовності: готовність №1, №2 та №3.

Переведення радіотехнічних підрозділів та КП радіотехнічних частин в більш високі ступені бойової готовності проводиться по обстановці рішенням командирів (ОЧ) радіотехнічних частин та підрозділів, ОЧ старших КП та їх прямих начальників.

Для радіотехнічних підрозділів

Готовність № 1.

На КП, на включених радіолокаційних комплексах (РЛК), радіолокаційних станціях (РЛС) та комплексах засобів автоматизації (КЗА), на прийомних та передаючих радіоцентрах (радіопунктах) на робочих місцях знаходяться бойові Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). обслуги, очолювані командирами підрозділів (особами, які їх заміщають). На виключених РЛК (РЛС) та КЗА - чергові бойові зміни.

Час прибуття на КП командирів підрозділів та офіцерів бойових обслуг встановлюється командиром радіотехнічної частини.

В підрозділі включені, ведуть розвідку та здійснюють видачу інформації один РЛК (РЛС), рухомий радіовисотомір (РРВ) та КЗА, а при забезпеченні бойових дій ЗРВ, авіації та РЕБ - два основних РЛК (РЛС) з радіовисотомірами, сполучених з КЗА. Типи РЛК (РЛС), що включаються, режими роботи визначаються рішенням командира частини. Інші РЛК (РЛС) та РРВ включаються в залежності від обставин.

На виключених РЛК (РЛС), КЗА агрегати електроживлення прогріті, апаратура та засоби об Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).'єктивного контролю перевірені, настроєні і готові до включення для виконання бойового завдання в строки, передбачені експлуатаційною документацією, в тому числі і в режимі екстреного включення (де цей режим передбачений).

Радіотехнічні підрозділи вважаються приведеними в готовність № 1, якщо на КП прибули командир або особа, яка його заміщає, необхідна кількість офіцерів бойової обслуги, здатних забезпечити управління та обробку інформації, включені необхідні РЛК (РЛС), засоби зв'язку та автоматизації.

Готовність № 2.

На КП, одному РЛК (РЛС), а при наявності включеного РЛК (РЛС) - на двох РЛК (РЛС), одному РРВ, КЗА, прийомному та передаючому радіоцентрах (радіопунктах) на робочих місцях знаходяться чергові бойові обслуги, очолювані оперативним черговим Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).. Апаратура КЗА включена для роботи по графіку або виключена.

Виключені РЛК (РЛС), РРВ та апаратура КЗА перевірені, настроєні і готові до включення.

Радіоприймачі радіомереж та радіонапрямків, а також радіопередаючі пристрої, що забезпечують роботу КЗА та передачу радіолокаційної інформації працюючих РЛК (РЛС), включені та настроєні на робочі частоти кореспондентів.

Готовність № 3.

На КП на робочих місцях знаходяться оперативний черговий, на приймальному радіоцентрі (радіопункті) - радіотелеграфіст командної радіомережі старшого КП.

РЛК (РЛС), РРВ, апаратура КЗА та засоби зв'язку перевірені, настроєні та підготовлені до включення.

Кількість та тип чергових РЛК(РЛС), час їх включення та виключення в радіотехнічних підрозділах, які створюють чергове РЛП, визначаються Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37). графіками чергування сил та засобів РТВ.


documentapelqlt.html
documentapelxwb.html
documentapemfgj.html
documentapemmqr.html
documentapemuaz.html
Документ Принципи подавлення пасивних перешкод в РЛС 19Ж6 (П-37).